Điểm bán

Hà Nội - Huyện Ba Vì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Mỹ Lệ Ngã 3 Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
2 QT Cô Thanh Xóm 3, Ba Trại, Huyện Bà Vì, Hà Nội 01655182157
3 NT Dũng Tạo TT. Tây Đẳng, Ba Vì 02433863549-0936079038
4 QT Liên Phúc Số 105 đường Hưng Đạo, TT. Tây Đẳng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0916422433
5 Quầy thuốc Minh Anh Chợ Dốc, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng 0975873393
6 QT Lan Anh Thôn 2 Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì 01639536822
7 QT Cô Thanh Xóm 3, Ba Trại, Huyện Bà Vì, Hà Nội 01655182157
8 NT Dũng Tạo TT. Tây Đẳng, Ba Vì 02433863549-0936079038
9 QT Liên Phúc Số 105 đường Hưng Đạo, TT. Tây Đẳng, Huyện Ba Vì, Hà Nội 0916422433
10 Quầy thuốc Minh Anh Chợ Dốc, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng 0975873393