Điểm bán

Hà Nội - Huyện Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Chợ Sủi Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 02438276709
2 QT Ngọc Diệp Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 0938545755
3 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
4 QT Chợ Sủi(Có VAT) Chợ Sủi đường Ỷ Lan, Phú Thị, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0438276709
5 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Phú Thị (Phố Chợ Sủi), Phú Thụy, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
6 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
7 NT Đình Cường Chợ Yên thường , Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
8 NT Hồng Nhiên 42 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
9 QT Tâm Dược Chợ Sủi , Phô Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội 0979989819
10 NT Ánh Hải chợ Vận Quang, Dương Xá, Huyện gia Lâm, Hà Nội 0987500589
11 Qt Long An Số 1 Đường V ĐH Nông Nghiệp HN, TT Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội 0904818499
12 QT Chợ Sủi Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 02438276709
13 QT Ngọc Diệp Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 0938545755
14 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
15 QT Chợ Sủi(Có VAT) Chợ Sủi đường Ỷ Lan, Phú Thị, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0438276709
16 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Phú Thị (Phố Chợ Sủi), Phú Thụy, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
17 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
18 NT Đình Cường Chợ Yên thường , Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
19 NT Hồng Nhiên 42 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
20 QT Tâm Dược Chợ Sủi , Phô Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội 0979989819
21 NT Ánh Hải chợ Vận Quang, Dương Xá, Huyện gia Lâm, Hà Nội 0987500589
22 Qt Long An Số 1 Đường V ĐH Nông Nghiệp HN, TT Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội 0904818499
23 QT Chợ Sủi Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 02438276709
24 QT Ngọc Diệp Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 0938545755
25 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
26 QT Chợ Sủi(Có VAT) Chợ Sủi đường Ỷ Lan, Phú Thị, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0438276709
27 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Phú Thị (Phố Chợ Sủi), Phú Thụy, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
28 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
29 NT Đình Cường Chợ Yên thường , Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
30 NT Hồng Nhiên 42 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
31 QT Tâm Dược Chợ Sủi , Phô Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội 0979989819
32 NT Ánh Hải chợ Vận Quang, Dương Xá, Huyện gia Lâm, Hà Nội 0987500589
33 Qt Long An Số 1 Đường V ĐH Nông Nghiệp HN, TT Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội 0904818499
34 QT Chợ Sủi Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 02438276709
35 QT Ngọc Diệp Phố Chợ Sủi - Phú Thụy, Hoàng Mai, Hà Nội 0938545755
36 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
37 QT Chợ Sủi(Có VAT) Chợ Sủi đường Ỷ Lan, Phú Thị, TT. Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0438276709
38 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Phú Thị (Phố Chợ Sủi), Phú Thụy, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
39 QT Dương Xá Chợ Dương Đá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
40 NT Đình Cường Chợ Yên thường , Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
41 NT Hồng Nhiên 42 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
42 QT Tâm Dược Chợ Sủi , Phô Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội 0979989819
43 NT Ánh Hải chợ Vận Quang, Dương Xá, Huyện gia Lâm, Hà Nội 0987500589
44 Qt Long An Số 1 Đường V ĐH Nông Nghiệp HN, TT Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội 0904818499
45 QT Hương Xóm 2 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 0986333646
46 QT Kim Sơn Phố Keo -Kim Sơn - Gia Lâm, Hà Nội 0968341869
47 NT Quảng Yến Số 61, Đường Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm 0988 828 755
48 NT Đức Viện Thôn Quang Trung,Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà NộiThôn Quang Trung,Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm 0913305961
49 QT Hòa Tiệp Kiot 06 Chợ Vàng ,Xã Cổ Bi Huyện, Gia Lâm, Hà Nội 01666284800