Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT GDP Số 2(Công ty dược phẩm Hà Tây) Phố Guột, Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0984869835
2 QT Phú Đức Đối diện BV huyện Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
3 QT Phú Đức(Có VAT) (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế , xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
4 QT Thanh Vinh Cổ Chế Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0974563863
5 QT Thanh Giang thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội ‭0904562579‬
6 QT Lan Anh Thôn 2 Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì 01639536822
7 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
8 GPP 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
9 GPP 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
10 QT Tú Anh Tiểu khu Mỹ Lâm ,TT.Phú Xuyên. Huyện Phú xuyên 0985513967
11 QT Đồng Ngân Thị trấn Phú Minh, TT.Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 01678313568
12 QT Khánh An xóm 1 thôn Hà Vỹ , xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0973958277
13 NT GPP Số 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
14 QT Toàn Ngân xóm 1 thôn Quất Động , xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội 01673505403
15 QT Đồng Ngân thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0912934608
16 QT Tú Anh tiểu khu Mỹ Lâm , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985139673
17 QT GDP Số 2(Công ty dược phẩm Hà Tây) Phố Guột, Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0984869835
18 QT Phú Đức Đối diện BV huyện Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
19 QT Phú Đức(Có VAT) (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế , xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
20 QT Thanh Vinh Cổ Chế Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0974563863
21 QT Thanh Giang thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội ‭0904562579‬
22 QT Lan Anh Thôn 2 Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì 01639536822
23 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
24 GPP 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
25 GPP 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
26 QT Tú Anh Tiểu khu Mỹ Lâm ,TT.Phú Xuyên. Huyện Phú xuyên 0985513967
27 QT Đồng Ngân Thị trấn Phú Minh, TT.Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 01678313568
28 QT Khánh An xóm 1 thôn Hà Vỹ , xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0973958277
29 NT GPP Số 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
30 QT Toàn Ngân xóm 1 thôn Quất Động , xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội 01673505403
31 QT Đồng Ngân thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0912934608
32 QT Tú Anh tiểu khu Mỹ Lâm , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985139673
33 QT GDP Số 2(Công ty dược phẩm Hà Tây) Phố Guột, Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0984869835
34 QT Phú Đức Đối diện BV huyện Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
35 QT Phú Đức(Có VAT) (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế , xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
36 QT Thanh Vinh Cổ Chế Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0974563863
37 QT Thanh Giang thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội ‭0904562579‬
38 QT Lan Anh Thôn 2 Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì 01639536822
39 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
40 GPP 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
41 GPP 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
42 QT Tú Anh Tiểu khu Mỹ Lâm ,TT.Phú Xuyên. Huyện Phú xuyên 0985513967
43 QT Đồng Ngân Thị trấn Phú Minh, TT.Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 01678313568
44 QT Khánh An xóm 1 thôn Hà Vỹ , xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0973958277
45 NT GPP Số 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
46 QT Toàn Ngân xóm 1 thôn Quất Động , xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội 01673505403
47 QT Đồng Ngân thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0912934608
48 QT Tú Anh tiểu khu Mỹ Lâm , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985139673
49 QT GDP Số 2(Công ty dược phẩm Hà Tây) Phố Guột, Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0984869835
50 QT Phú Đức Đối diện BV huyện Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
51 QT Phú Đức(Có VAT) (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế , xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
52 QT Thanh Vinh Cổ Chế Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0974563863
53 QT Thanh Giang thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội ‭0904562579‬
54 QT Lan Anh Thôn 2 Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì 01639536822
55 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
56 GPP 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
57 GPP 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
58 QT Tú Anh Tiểu khu Mỹ Lâm ,TT.Phú Xuyên. Huyện Phú xuyên 0985513967
59 QT Đồng Ngân Thị trấn Phú Minh, TT.Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 01678313568
60 QT Khánh An xóm 1 thôn Hà Vỹ , xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0973958277
61 NT GPP Số 26 Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 02433507894
62 QT Toàn Ngân xóm 1 thôn Quất Động , xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội 01673505403
63 QT Đồng Ngân thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0912934608
64 QT Tú Anh tiểu khu Mỹ Lâm , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0985139673