Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Nga Cụm 11, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 0978037062
2 QT Thu Thủy Vân Lôi, Đường Vân Lôi, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội 0972471991
3 QT Hồng Anh Xóm Si, Thôn Phú An, Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội 0983364766
4 QT Anh Quân Cụm 6, Tam Hiệp, Phúc thọ, hà nội 0966623680