Điểm bán

Hà Nội - Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Lộc Bình Đường Lạc Trị, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0989586001
2 QT Dương Dung Số 90, Đường cầu, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội 0352278825
3 QT Hà Tuần Cụm 1, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 0987987498
4 QT Hồng Quân Thôn Nội 1, Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà nội 0962630892
5 QT Hường Giang Kiot Chợ Bãi, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội 0979748372
6 QT Kiều Thị Huệ Cụm 8, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0963963612
7 QT Tạ Thị Trình Số 89, Liên Thôn, Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 0382845869
8 QT Việt Hằng Cụm 6 Vân Phúc, TT. Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0364865140
9 QT Như Ngọc Cụm 7, Thôn Đông, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0967086654