Điểm bán

Hà Nội - Huyện Sóc Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Đức Minh Thôn Thuợng Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội 01674537480
2 QT Lan Thái Chợ Nỷ Trung Gĩa, Sóc Sơn, Hà Nội 0962553207
3 QT Đức Minh Thôn Thuợng Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội 01674537480
4 QT Lan Thái Chợ Nỷ Trung Gĩa, Sóc Sơn, Hà Nội 0962553207
5 QT Đức Minh Thôn Thuợng Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội 01674537480
6 QT Lan Thái Chợ Nỷ Trung Gĩa, Sóc Sơn, Hà Nội 0962553207
7 QT Đức Minh Thôn Thuợng Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội 01674537480
8 QT Lan Thái Chợ Nỷ Trung Gĩa, Sóc Sơn, Hà Nội 0962553207