Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thạch Thất

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
2 NT Quang Hồng ngã 3 , TT Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 02433842576
3 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
4 QT Tràng Sơn Thôn 3 Tràng Sơn, Thạch Thất 0974007886
5 NT Đỗ Thị Hương (Công ty DP Phúc Vinh) Đ/c: Khu Công nghiệp Thạch Thất 0986298271
6 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
7 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
8 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
9 QT Tràng Sơn Thôn 3 xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất 0974007886
10 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
11 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
12 NT Quang Hồng ngã 3 , TT Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 02433842576
13 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
14 QT Tràng Sơn Thôn 3 Tràng Sơn, Thạch Thất 0974007886
15 NT Đỗ Thị Hương (Công ty DP Phúc Vinh) Đ/c: Khu Công nghiệp Thạch Thất 0986298271
16 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
17 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
18 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
19 QT Tràng Sơn Thôn 3 xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất 0974007886
20 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
21 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
22 NT Quang Hồng ngã 3 , TT Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 02433842576
23 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
24 QT Tràng Sơn Thôn 3 Tràng Sơn, Thạch Thất 0974007886
25 NT Đỗ Thị Hương (Công ty DP Phúc Vinh) Đ/c: Khu Công nghiệp Thạch Thất 0986298271
26 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
27 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
28 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
29 QT Tràng Sơn Thôn 3 xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất 0974007886
30 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
31 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
32 NT Quang Hồng ngã 3 , TT Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 02433842576
33 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
34 QT Tràng Sơn Thôn 3 Tràng Sơn, Thạch Thất 0974007886
35 NT Đỗ Thị Hương (Công ty DP Phúc Vinh) Đ/c: Khu Công nghiệp Thạch Thất 0986298271
36 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
37 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
38 QT Vạn Thanh ngã Tư thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 016 856 77456
39 QT Tràng Sơn Thôn 3 xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất 0974007886
40 Nguyễn Thúy Phượng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất 01674548006
41 QT Chị Phượng Hiển- Phú Lễ (đối diện nhà thờ Cần Kiệm), xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. 0972900692