Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thanh Oai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT GPP Số 4 - Công ty CP Dược Phẩm Hà Tây (có Có VAT) Số 11 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 698 281
2 QT GPP Số 29 Xóm Mỹ, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện thanh Oai 0982 666 880
3 NT GPP Số 9 Mã Kiều, Phương Trung Huyện Thanh Oai 0977 484 835
4 QT GPP Số 18 Xóm Giữa, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Thanh Oai 01688 159 630
5 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997
6 QT GPP Số 4 - Công ty CP Dược Phẩm Hà Tây (có Có VAT) Số 11 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 698 281
7 QT GPP Số 29 Xóm Mỹ, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện thanh Oai 0982 666 880
8 NT GPP Số 9 Mã Kiều, Phương Trung Huyện Thanh Oai 0977 484 835
9 QT GPP Số 18 Xóm Giữa, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Thanh Oai 01688 159 630
10 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997
11 QT GPP Số 4 - Công ty CP Dược Phẩm Hà Tây (có Có VAT) Số 11 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 698 281
12 QT GPP Số 29 Xóm Mỹ, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện thanh Oai 0982 666 880
13 NT GPP Số 9 Mã Kiều, Phương Trung Huyện Thanh Oai 0977 484 835
14 QT GPP Số 18 Xóm Giữa, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Thanh Oai 01688 159 630
15 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997
16 QT GPP Số 4 - Công ty CP Dược Phẩm Hà Tây (có Có VAT) Số 11 Phố Vác, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 0986 698 281
17 QT GPP Số 29 Xóm Mỹ, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện thanh Oai 0982 666 880
18 NT GPP Số 9 Mã Kiều, Phương Trung Huyện Thanh Oai 0977 484 835
19 QT GPP Số 18 Xóm Giữa, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Thanh Oai 01688 159 630
20 QT Tân Dược Ngã tư Kênh, Chợ Thôn Trung, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 0986 330 997