Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thanh Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển), xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
2 NT Đức Trung xóm 9 , Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974860501
3 NT Phúc Yến Thôn Nội Am , Xã Liên Minh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0975209976
4 QT Thái Hạnh(VAT) Thôn Tương Trúc Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985615984
5 QT Hà Anh Số 288 Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
6 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972065679
7 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
8 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, vĩnh quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
9 NT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển) xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
10 QT 10A 10A TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Tứ Hiệp 0984634321
11 NT TN 96 539 Ngọc Hồi 02438613840
12 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
13 QT Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01678765169
14 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
15 QT 10A1 (Gần gõ 673 Ngọc Hồi)10 A1 TT bộ tư lệnh thông tin , Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0984634321
16 NT TN 96 Số 539 Văn Điển Ngọc Hồi, Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 02438613840
17 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972 065 679
18 NT Hà Anh Số 228 Tả Thanh Oai , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
19 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
20 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
21 NT Phương Nam 44 Tựu Liệt, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 0983644298
22 QT Thư Khôi kiôt 54, CT 10B, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
23 QT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển), xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
24 NT Đức Trung xóm 9 , Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974860501
25 NT Phúc Yến Thôn Nội Am , Xã Liên Minh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0975209976
26 QT Thái Hạnh(VAT) Thôn Tương Trúc Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985615984
27 QT Hà Anh Số 288 Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
28 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972065679
29 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
30 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, vĩnh quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
31 NT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển) xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
32 QT 10A 10A TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Tứ Hiệp 0984634321
33 NT TN 96 539 Ngọc Hồi 02438613840
34 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
35 QT Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01678765169
36 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
37 QT 10A1 (Gần gõ 673 Ngọc Hồi)10 A1 TT bộ tư lệnh thông tin , Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0984634321
38 NT TN 96 Số 539 Văn Điển Ngọc Hồi, Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 02438613840
39 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972 065 679
40 NT Hà Anh Số 228 Tả Thanh Oai , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
41 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
42 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
43 NT Phương Nam 44 Tựu Liệt, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 0983644298
44 QT Thư Khôi kiôt 54, CT 10B, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
45 QT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển), xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
46 NT Đức Trung xóm 9 , Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974860501
47 NT Phúc Yến Thôn Nội Am , Xã Liên Minh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0975209976
48 QT Thái Hạnh(VAT) Thôn Tương Trúc Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985615984
49 QT Hà Anh Số 288 Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
50 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972065679
51 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
52 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, vĩnh quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
53 NT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển) xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
54 QT 10A 10A TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Tứ Hiệp 0984634321
55 NT TN 96 539 Ngọc Hồi 02438613840
56 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
57 QT Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01678765169
58 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
59 QT 10A1 (Gần gõ 673 Ngọc Hồi)10 A1 TT bộ tư lệnh thông tin , Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0984634321
60 NT TN 96 Số 539 Văn Điển Ngọc Hồi, Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 02438613840
61 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972 065 679
62 NT Hà Anh Số 228 Tả Thanh Oai , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
63 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
64 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
65 NT Phương Nam 44 Tựu Liệt, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 0983644298
66 QT Thư Khôi kiôt 54, CT 10B, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
67 QT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển), xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
68 NT Đức Trung xóm 9 , Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974860501
69 NT Phúc Yến Thôn Nội Am , Xã Liên Minh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0975209976
70 QT Thái Hạnh(VAT) Thôn Tương Trúc Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0985615984
71 QT Hà Anh Số 288 Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
72 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972065679
73 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
74 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, vĩnh quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
75 NT Minh Tâm Số 27 đường Tứ Hiệp (thôn Văn Điển) xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 093 468 0989
76 QT 10A 10A TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Tứ Hiệp 0984634321
77 NT TN 96 539 Ngọc Hồi 02438613840
78 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
79 QT Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01678765169
80 QT Minh Trí Thôn 3 Vạn phúc , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972005034
81 QT 10A1 (Gần gõ 673 Ngọc Hồi)10 A1 TT bộ tư lệnh thông tin , Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0984634321
82 NT TN 96 Số 539 Văn Điển Ngọc Hồi, Tứ hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 02438613840
83 QT Văn Điển Đội 2 Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0972 065 679
84 NT Hà Anh Số 228 Tả Thanh Oai , Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0974268273
85 QT Tân Thanh Số 39 Đội 8 Thượng Phúc Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0989736866
86 QT Nguyên Anh Cụm 2 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01639231864
87 NT Phương Nam 44 Tựu Liệt, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 0983644298
88 QT Thư Khôi kiôt 54, CT 10B, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
89 NT Bảo Ban Kiot 2CC, Tập thể Viện103, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội 098 894 7186