Điểm bán

Hà Nội - Huyện Thường Tín

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Ngọc Hà Chợ Giường, Thường Tín, Hà Nội 0904571742
2 QT Thanh Bình 282 Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín, HÀ Nội 0948668818
3 QT Chiến Thắng Chợ Tía, Xã Tô hiệu, Thường Tín, Hà Nội 02433750445
4 QT số 08 (Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3, Thôn Tử Dương, Thường Tín, Hà Nội 0902054093
5 Quầy Thuốc Bảo Ân Chợ Đền Hà Vỹ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội 01644419789
6 QT Ngọc Hà Chợ giường, thôn Duyên Trường , xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội 0904571742
7 QT Thanh Bình Số 282 Trần Phú,, TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433853358-0906599396
8 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
9 QT GPP số 8 (Đổi tên từ NT số 1A thuộc Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3 Thôn Tử Dương, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0902054093
10 QT Số 2 Thôn Nguyên Hanh , xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0975020699
11 QT Bảo Ân chợ Đền, thôn Hà Vỹ , Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 01644419789
12 QT GPP Số 39 Thôn Ninh Xá, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 098 28 22 025
13 QT Nhung Tuấn Ngã 3 Đống Xung, Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0985380360
14 QT Khánh An Xóm 1 Hà Vĩ, Lê Lợi, Huyện Thường tín, Hà Nội 0973958277
15 QT Toàn Ngân Xóm 1 Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 01673505403
16 QT Liên Linh Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
17 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội; 0984563380
18 QT KHÁNH LINH Đ6 Liên Phương, hồ Vĩnh Quỳnh , xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01645287747
19 QT Tuấn Nhung ngã Ba Đống Xung, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0164 6188637
20 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
21 NT GPP Số 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
22 QT Liên Linh 1( gần bưu điện 2 Xã Vân Tảo) Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
23 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0984563380
24 QT Khánh Linh Đội 6 , Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 01688772939-0936588155
25 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
26 Quầy Thuốc Ngọc Hà Chợ Giường, Thường Tín, Hà Nội 0904571742
27 QT Thanh Bình 282 Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín, HÀ Nội 0948668818
28 QT Chiến Thắng Chợ Tía, Xã Tô hiệu, Thường Tín, Hà Nội 02433750445
29 QT số 08 (Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3, Thôn Tử Dương, Thường Tín, Hà Nội 0902054093
30 Quầy Thuốc Bảo Ân Chợ Đền Hà Vỹ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội 01644419789
31 QT Ngọc Hà Chợ giường, thôn Duyên Trường , xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội 0904571742
32 QT Thanh Bình Số 282 Trần Phú,, TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433853358-0906599396
33 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
34 QT GPP số 8 (Đổi tên từ NT số 1A thuộc Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3 Thôn Tử Dương, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0902054093
35 QT Số 2 Thôn Nguyên Hanh , xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0975020699
36 QT Bảo Ân chợ Đền, thôn Hà Vỹ , Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 01644419789
37 QT GPP Số 39 Thôn Ninh Xá, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 098 28 22 025
38 QT Nhung Tuấn Ngã 3 Đống Xung, Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0985380360
39 QT Khánh An Xóm 1 Hà Vĩ, Lê Lợi, Huyện Thường tín, Hà Nội 0973958277
40 QT Toàn Ngân Xóm 1 Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 01673505403
41 QT Liên Linh Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
42 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội; 0984563380
43 QT KHÁNH LINH Đ6 Liên Phương, hồ Vĩnh Quỳnh , xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01645287747
44 QT Tuấn Nhung ngã Ba Đống Xung, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0164 6188637
45 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
46 NT GPP Số 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
47 QT Liên Linh 1( gần bưu điện 2 Xã Vân Tảo) Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
48 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0984563380
49 QT Khánh Linh Đội 6 , Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 01688772939-0936588155
50 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
51 Quầy Thuốc Ngọc Hà Chợ Giường, Thường Tín, Hà Nội 0904571742
52 QT Thanh Bình 282 Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín, HÀ Nội 0948668818
53 QT Chiến Thắng Chợ Tía, Xã Tô hiệu, Thường Tín, Hà Nội 02433750445
54 QT số 08 (Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3, Thôn Tử Dương, Thường Tín, Hà Nội 0902054093
55 Quầy Thuốc Bảo Ân Chợ Đền Hà Vỹ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội 01644419789
56 QT Ngọc Hà Chợ giường, thôn Duyên Trường , xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội 0904571742
57 QT Thanh Bình Số 282 Trần Phú,, TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433853358-0906599396
58 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
59 QT GPP số 8 (Đổi tên từ NT số 1A thuộc Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3 Thôn Tử Dương, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0902054093
60 QT Số 2 Thôn Nguyên Hanh , xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0975020699
61 QT Bảo Ân chợ Đền, thôn Hà Vỹ , Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 01644419789
62 QT GPP Số 39 Thôn Ninh Xá, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 098 28 22 025
63 QT Nhung Tuấn Ngã 3 Đống Xung, Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0985380360
64 QT Khánh An Xóm 1 Hà Vĩ, Lê Lợi, Huyện Thường tín, Hà Nội 0973958277
65 QT Toàn Ngân Xóm 1 Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 01673505403
66 QT Liên Linh Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
67 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội; 0984563380
68 QT KHÁNH LINH Đ6 Liên Phương, hồ Vĩnh Quỳnh , xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01645287747
69 QT Tuấn Nhung ngã Ba Đống Xung, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0164 6188637
70 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
71 NT GPP Số 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
72 QT Liên Linh 1( gần bưu điện 2 Xã Vân Tảo) Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
73 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0984563380
74 QT Khánh Linh Đội 6 , Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 01688772939-0936588155
75 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
76 Quầy Thuốc Ngọc Hà Chợ Giường, Thường Tín, Hà Nội 0904571742
77 QT Thanh Bình 282 Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín, HÀ Nội 0948668818
78 QT Chiến Thắng Chợ Tía, Xã Tô hiệu, Thường Tín, Hà Nội 02433750445
79 QT số 08 (Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3, Thôn Tử Dương, Thường Tín, Hà Nội 0902054093
80 Quầy Thuốc Bảo Ân Chợ Đền Hà Vỹ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội 01644419789
81 QT Ngọc Hà Chợ giường, thôn Duyên Trường , xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội 0904571742
82 QT Thanh Bình Số 282 Trần Phú,, TT. Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433853358-0906599396
83 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445
84 QT GPP số 8 (Đổi tên từ NT số 1A thuộc Công ty CPDP Hà Tây) Đội 3 Thôn Tử Dương, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0902054093
85 QT Số 2 Thôn Nguyên Hanh , xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0975020699
86 QT Bảo Ân chợ Đền, thôn Hà Vỹ , Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 01644419789
87 QT GPP Số 39 Thôn Ninh Xá, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Hà Nội 098 28 22 025
88 QT Nhung Tuấn Ngã 3 Đống Xung, Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội 0985380360
89 QT Khánh An Xóm 1 Hà Vĩ, Lê Lợi, Huyện Thường tín, Hà Nội 0973958277
90 QT Toàn Ngân Xóm 1 Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 01673505403
91 QT Liên Linh Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
92 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội; 0984563380
93 QT KHÁNH LINH Đ6 Liên Phương, hồ Vĩnh Quỳnh , xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 01645287747
94 QT Tuấn Nhung ngã Ba Đống Xung, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0164 6188637
95 QT Quang Minh thôn Đại Nghiệp , xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 01273202486
96 NT GPP Số 30 Gần chợ Phú Minh TT. Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0914602499
97 QT Liên Linh 1( gần bưu điện 2 Xã Vân Tảo) Đường 71 , Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 0989258707
98 QT Liên Ninh 2 Xóm 10 Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội 0984563380
99 QT Khánh Linh Đội 6 , Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội 01688772939-0936588155
100 QT Chiến Thắng Số 18 Phố Tía, Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội 02433750445