Điểm bán

Hà Nội - Quận Đống Đa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Trang Linh P101 D2C Lương Đình Của, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 0962927070
2 NT Thu Hà Số 1L5 Thái Thịnh, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 02435191244
3 NT Thu Hà Số 1L5 Thái Thịnh, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 02435191244
4 NT TN Trang Linh P101 D2C Lương Đình Của, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 096 92 7070
5 NT Nam Cường 2 Kiot 25B4 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội 0166 858 7016
6 Công Ty TNHH DP Việt Hùng - NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 0913280846
7 NT Tư Nhân Số 36B1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 0922 755 966
8 NT Nguyễn Bàng Số 69 Thái Thịnh, Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội 02435624107
9 NT Số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0978270743
10 Đức -Tiến -Phát 242 Ngõ chợ Khâm Thiên 0947915696
11 NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 02435772388
12 NT số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0978270743
13 NT Phương Linh Số 85 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 0989191688
14 NT Phượng Số 45 Quốc Tử Giám, Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 01652150591
15 NT Tư Nhân Số 269 Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 0916944278
16 NT Đức Tiến Pháp số 242 ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 0947915696
17 NT Trang Linh P101 D2C Lương Đình Của, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 0962927070
18 NT Thu Hà Số 1L5 Thái Thịnh, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 02435191244
19 NT Thu Hà Số 1L5 Thái Thịnh, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 02435191244
20 NT TN Trang Linh P101 D2C Lương Đình Của, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 096 92 7070
21 NT Nam Cường 2 Kiot 25B4 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội 0166 858 7016
22 Công Ty TNHH DP Việt Hùng - NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 0913280846
23 NT Tư Nhân Số 36B1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 0922 755 966
24 NT Nguyễn Bàng Số 69 Thái Thịnh, Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội 02435624107
25 NT Số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0978270743
26 Đức -Tiến -Phát 242 Ngõ chợ Khâm Thiên 0947915696
27 NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 02435772388
28 NT số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0978270743
29 NT Phương Linh Số 85 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 0989191688
30 NT Phượng Số 45 Quốc Tử Giám, Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 01652150591
31 NT Tư Nhân Số 269 Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 0916944278
32 NT Đức Tiến Pháp số 242 ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 0947915696
33 NT Trang Linh P101 D2C Lương Đình Của, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 0962927070
34 NT Thu Hà Số 1L5 Thái Thịnh, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 02435191244
35 NT Thu Hà Số 1L5 Thái Thịnh, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 02435191244
36 NT TN Trang Linh P101 D2C Lương Đình Của, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 096 92 7070
37 NT Nam Cường 2 Kiot 25B4 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội 0166 858 7016
38 Công Ty TNHH DP Việt Hùng - NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 0913280846
39 NT Tư Nhân Số 36B1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 0922 755 966
40 NT Nguyễn Bàng Số 69 Thái Thịnh, Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội 02435624107
41 NT Số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0978270743
42 Đức -Tiến -Phát 242 Ngõ chợ Khâm Thiên 0947915696
43 NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 02435772388
44 NT số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0978270743
45 NT Phương Linh Số 85 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 0989191688
46 NT Phượng Số 45 Quốc Tử Giám, Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 01652150591
47 NT Tư Nhân Số 269 Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 0916944278
48 NT Đức Tiến Pháp số 242 ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 0947915696
49 NT Trang Linh P101 D2C Lương Đình Của, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 0962927070
50 NT Thu Hà Số 1L5 Thái Thịnh, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 02435191244
51 NT Thu Hà Số 1L5 Thái Thịnh, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 02435191244
52 NT TN Trang Linh P101 D2C Lương Đình Của, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 096 92 7070
53 NT Nam Cường 2 Kiot 25B4 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội 0166 858 7016
54 Công Ty TNHH DP Việt Hùng - NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 0913280846
55 NT Tư Nhân Số 36B1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội 0922 755 966
56 NT Nguyễn Bàng Số 69 Thái Thịnh, Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội 02435624107
57 NT Số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0978270743
58 Đức -Tiến -Phát 242 Ngõ chợ Khâm Thiên 0947915696
59 NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 02435772388
60 NT số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0978270743
61 NT Phương Linh Số 85 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 0989191688
62 NT Phượng Số 45 Quốc Tử Giám, Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 01652150591
63 NT Tư Nhân Số 269 Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 0916944278
64 NT Đức Tiến Pháp số 242 ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 0947915696