Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Mai Hòa Số 14 hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
2 NT Đức 91E- Hàng Mã-, P Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
3 NT Phi 3 59 Hàng Bồ, P Hàng Bồ, Hoàn Kiếm Hà Nội 02422017179
4 NT TN 107 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438214496
5 NT Đức(có VAT) Số 91E Hàng Mã, Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
6 NT Phi 3(Có VAT) Số 59B Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02485857515
7 NT Mai Hòa(Có VAT) Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
8 NT Dung Hòa Số 107 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439324159
9 NT Diệu Thúy Số 776 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439844032
10 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0902196444
11 NT TN Số 377 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm Hà nội 0965458291
12 NT TN 269 Số 269 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 016777309979
13 NT Mai Hòa Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
14 NT Phương Tâm II Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
15 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0438268644
16 NT Số 1 Số 28 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438251633
17 NT Lan Thanh Số 99 Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912528560
18 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438268644
19 NT Phương Tâm Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
20 NT Sông Hồng Số 101 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0439325575
21 NT Mai Hòa Số 14 hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
22 NT Đức 91E- Hàng Mã-, P Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
23 NT Phi 3 59 Hàng Bồ, P Hàng Bồ, Hoàn Kiếm Hà Nội 02422017179
24 NT TN 107 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438214496
25 NT Đức(có VAT) Số 91E Hàng Mã, Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
26 NT Phi 3(Có VAT) Số 59B Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02485857515
27 NT Mai Hòa(Có VAT) Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
28 NT Dung Hòa Số 107 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439324159
29 NT Diệu Thúy Số 776 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439844032
30 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0902196444
31 NT TN Số 377 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm Hà nội 0965458291
32 NT TN 269 Số 269 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 016777309979
33 NT Mai Hòa Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
34 NT Phương Tâm II Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
35 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0438268644
36 NT Số 1 Số 28 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438251633
37 NT Lan Thanh Số 99 Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912528560
38 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438268644
39 NT Phương Tâm Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
40 NT Sông Hồng Số 101 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0439325575
41 NT Mai Hòa Số 14 hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
42 NT Đức 91E- Hàng Mã-, P Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
43 NT Phi 3 59 Hàng Bồ, P Hàng Bồ, Hoàn Kiếm Hà Nội 02422017179
44 NT TN 107 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438214496
45 NT Đức(có VAT) Số 91E Hàng Mã, Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
46 NT Phi 3(Có VAT) Số 59B Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02485857515
47 NT Mai Hòa(Có VAT) Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
48 NT Dung Hòa Số 107 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439324159
49 NT Diệu Thúy Số 776 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439844032
50 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0902196444
51 NT TN Số 377 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm Hà nội 0965458291
52 NT TN 269 Số 269 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 016777309979
53 NT Mai Hòa Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
54 NT Phương Tâm II Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
55 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0438268644
56 NT Số 1 Số 28 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438251633
57 NT Lan Thanh Số 99 Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912528560
58 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438268644
59 NT Phương Tâm Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
60 NT Sông Hồng Số 101 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0439325575
61 NT Mai Hòa Số 14 hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
62 NT Đức 91E- Hàng Mã-, P Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
63 NT Phi 3 59 Hàng Bồ, P Hàng Bồ, Hoàn Kiếm Hà Nội 02422017179
64 NT TN 107 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438214496
65 NT Đức(có VAT) Số 91E Hàng Mã, Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
66 NT Phi 3(Có VAT) Số 59B Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02485857515
67 NT Mai Hòa(Có VAT) Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
68 NT Dung Hòa Số 107 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439324159
69 NT Diệu Thúy Số 776 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439844032
70 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0902196444
71 NT TN Số 377 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm Hà nội 0965458291
72 NT TN 269 Số 269 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 016777309979
73 NT Mai Hòa Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
74 NT Phương Tâm II Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
75 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0438268644
76 NT Số 1 Số 28 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438251633
77 NT Lan Thanh Số 99 Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912528560
78 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438268644
79 NT Phương Tâm Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
80 NT Sông Hồng Số 101 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0439325575