Điểm bán

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Quang Số 387 Xuân Khanh, , TX. Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
2 NT Anh Minh Số 424 Chùa Thông,TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433834367
3 QT Thu Hà Số 175 Xuân Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội 0979944744
4 NT Hòa Vân Số 212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433832568
5 Phương Ngọc Số 149 Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 01658234568
6 NT Minh Quang Số 387 Xuân Khanh, , TX. Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
7 NT Anh Minh Số 424 Chùa Thông,TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433834367
8 QT Thu Hà Số 175 Xuân Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội 0979944744
9 NT Hòa Vân Số 212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433832568
10 Phương Ngọc Số 149 Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 01658234568
11 NT Minh Quang Số 387 Xuân Khanh, , TX. Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
12 NT Anh Minh Số 424 Chùa Thông,TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433834367
13 QT Thu Hà Số 175 Xuân Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội 0979944744
14 NT Hòa Vân Số 212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433832568
15 Phương Ngọc Số 149 Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 01658234568
16 NT Minh Quang Số 387 Xuân Khanh, , TX. Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
17 NT Anh Minh Số 424 Chùa Thông,TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433834367
18 QT Thu Hà Số 175 Xuân Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội 0979944744
19 NT Hòa Vân Số 212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433832568
20 Phương Ngọc Số 149 Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 01658234568
21 NT Ánh Hương (Cô Vinh) Số 9, Phố Tùng Thiện, Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, HN 043930839/0989316547