Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Thạch Hà

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Nga Xoóm Ngọc Hhà - Ngọc Sơn
2 Bùi Thị Mỹ Xóm Hòa Lạc- Thạch Thắng 016868224545
3 Hoàng Thị Huê Xóm Chi Lưu - Thạch kenh - Thạch Hà - Hà Tĩnh 0978642451
4 QT Lê Thị Tuyết Lan Thôn Hòa Hợp-Thạch Kênh- Thạch Hà 0978063567
5 QT Nguyễn Thị Hoài Thu Cổng BV Thạch Hà -Thị Trấn Thạch Hà 0912486595
6 QT Nguyễn Thị Huyền Thạch Kênh 01676593988
7 QT Trần Lệ Thủy Thị Trấn Thạch Hà 0912052077
8 Tâm Vinh Xóm Hòa Bình - Thạch Thắng 0915403828
9 Vân Công Chợ Thạch Lạc 0942507973
10 Vương Thị Tú Xoóm 1 Thạch Long