Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Bình Chánh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Bảo Nguyên F1/17B Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 0905 707 099
2 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
3 Nhà thuốc Phước Nguyên 32 Lô K đường số 8 , xã Tân Kiên , Huyện Bình Chánh, Tp HCM 0949884847
4 Nhà thuốc Phước Nguyên 2 30 Lô 0, Đường số 4, Ấp 2, X. Tân Kiên, Bình Chánh, Tp HCM (blank)
5 Nhà thuốc Thiên Ân 2 B12/5B Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0941690458
6 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
7 Đai lý 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh,H. Bình Chánh, Tp HCM 02837608443
8 Nhà thuốc Bảo Nguyên F1/17B Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 0905 707 099
9 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
10 Nhà thuốc Phước Nguyên 32 Lô K đường số 8 , xã Tân Kiên , Huyện Bình Chánh, Tp HCM 0949884847
11 Nhà thuốc Phước Nguyên 2 30 Lô 0, Đường số 4, Ấp 2, X. Tân Kiên, Bình Chánh, Tp HCM (blank)
12 Nhà thuốc Thiên Ân 2 B12/5B Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0941690458
13 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
14 Đai lý 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh,H. Bình Chánh, Tp HCM 02837608443
15 Nhà thuốc Bảo Nguyên F1/17B Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 0905 707 099
16 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
17 Nhà thuốc Phước Nguyên 32 Lô K đường số 8 , xã Tân Kiên , Huyện Bình Chánh, Tp HCM 0949884847
18 Nhà thuốc Phước Nguyên 2 30 Lô 0, Đường số 4, Ấp 2, X. Tân Kiên, Bình Chánh, Tp HCM (blank)
19 Nhà thuốc Thiên Ân 2 B12/5B Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0941690458
20 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
21 Đai lý 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh,H. Bình Chánh, Tp HCM 02837608443
22 Nhà thuốc Bảo Nguyên F1/17B Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 0905 707 099
23 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
24 Nhà thuốc Phước Nguyên 32 Lô K đường số 8 , xã Tân Kiên , Huyện Bình Chánh, Tp HCM 0949884847
25 Nhà thuốc Phước Nguyên 2 30 Lô 0, Đường số 4, Ấp 2, X. Tân Kiên, Bình Chánh, Tp HCM (blank)
26 Nhà thuốc Thiên Ân 2 B12/5B Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0941690458
27 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
28 Đai lý 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh,H. Bình Chánh, Tp HCM 02837608443
29 Nhà thuốc Châu Ân A5b/159b Ấp 1, Trần Đại Nghĩa, X. Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp HCM 0904756708
30 Nhà thuốc Minh Quân A3/03 Quốc lộ 50, Ấp 2, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908724602
31 Nhà thuốc Chợ Đệm A8/8 Chợ Điệm, X. Tân Túc, H. Bình Chánh, Tp HCM 0947679979
32 Nhà thuốc Phát Tài C1/3B Ấp 3 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp HCM 0973158698