Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 11

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nhơn Chúng Đường 26, Ông ích Khiêm, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838658413
2 NT Số 1 14, Ông ích Khiêm, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838650988
3 NT Việt Đức 92, Nguyễn Thị Nhỏ, P 15, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0944162569
4 NT Việt Số 1 596, Nguyễn Chí Thanh, P 7, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 02866822700