Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
2 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908989789
3 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908.989.789
4 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
5 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908989789
6 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908.989.789
7 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
8 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908989789
9 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908.989.789
10 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
11 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908989789
12 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908.989.789