Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
2 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908989789
3 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908.989.789
4 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
5 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908989789
6 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908.989.789
7 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
8 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908989789
9 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908.989.789