Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Tâm Khoa 1 kios 5, 53 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
2 Nhà thuốc An Thanh 256 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0909729899
3 Nhà thuốc Phương Linh 12 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 09, Tp HCM 0988174245
4 Nhà thuốc Thiên Ân 99 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhiên Phú, Quận 9, Tp HCM 0902533578
5 Nhà thuốc Thăng Long 377 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM 0902533578
6 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
7 Nhà thuốc Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0837308134
8 Nhà thuốc Gia Lương 8 1 Dương Đình Hội, P. Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 098 936 38 77
9 Nhà thuốc Kim Hồng 104 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh, Quận 9,Tp HCM 0838973037
10 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
11 Nhà thuốc Tâm Khoa 1 kios 5, 53 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
12 Nhà thuốc An Thanh 256 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0909729899
13 Nhà thuốc Phương Linh 12 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 09, Tp HCM 0988174245
14 Nhà thuốc Thiên Ân 99 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhiên Phú, Quận 9, Tp HCM 0902533578
15 Nhà thuốc Thăng Long 377 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM 0902533578
16 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
17 Nhà thuốc Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0837308134
18 Nhà thuốc Gia Lương 8 1 Dương Đình Hội, P. Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 098 936 38 77
19 Nhà thuốc Kim Hồng 104 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh, Quận 9,Tp HCM 0838973037
20 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
21 Nhà thuốc Tâm Khoa 1 kios 5, 53 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
22 Nhà thuốc An Thanh 256 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0909729899
23 Nhà thuốc Phương Linh 12 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 09, Tp HCM 0988174245
24 Nhà thuốc Thiên Ân 99 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhiên Phú, Quận 9, Tp HCM 0902533578
25 Nhà thuốc Thăng Long 377 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM 0902533578
26 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
27 Nhà thuốc Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0837308134
28 Nhà thuốc Gia Lương 8 1 Dương Đình Hội, P. Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 098 936 38 77
29 Nhà thuốc Kim Hồng 104 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh, Quận 9,Tp HCM 0838973037
30 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
31 Nhà thuốc Tâm Khoa 1 kios 5, 53 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
32 Nhà thuốc An Thanh 256 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0909729899
33 Nhà thuốc Phương Linh 12 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 09, Tp HCM 0988174245
34 Nhà thuốc Thiên Ân 99 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhiên Phú, Quận 9, Tp HCM 0902533578
35 Nhà thuốc Thăng Long 377 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM 0902533578
36 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
37 Nhà thuốc Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0837308134
38 Nhà thuốc Gia Lương 8 1 Dương Đình Hội, P. Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 098 936 38 77
39 Nhà thuốc Kim Hồng 104 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh, Quận 9,Tp HCM 0838973037
40 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
41 Nhà thuốc Khang Điền 111 Dương Đình Hội, P. Phước Long B, Quận 9, Tp HCM 01645460204