Điểm bán

Ninh Thuận - Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Bình Đào Kios 9, Chợ Phan Rang Tháp Chàm, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 0967723670
2 NT Tế Sanh Số 237, Thống Nhất, Thanh Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 0941909396-02593822567-0961187919
3 NT Hoàng Linh Số 303, Thống Nhất, Thanh Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 0919870509
4 NT Ngọc Thừa Số 456, Thống Nhất, Thanh Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 0683510986
5 NT Thiên Quang Số 331C, Thống Nhất, Thanh Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 0377729657
6 NT Đức Hưng Số 499, Thống Nhất, Thanh Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 0918412156