Điểm bán

Phú Thọ - Huyện Thanh Ba

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Phương Liên ., Khu 4, Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ 0943034014
2 QT Thanh Hùng ., Khu 4, Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ 0984168658