Điểm bán

Quảng Nam - Huyện Điện Bàn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT 173 86, Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam 0919894616
2 QT Anh Nam Chợ Phong Thử, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam 0914036252
3 QT Thanh Linh Thôn Thi Phương, Xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam 0905698726