Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Hà Trung

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Tâm Cổng chợ Lèn, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa 0975975944
2 NT Mai Cân Số 36 Hòa Bình, TT Hà Trung, Thanh Hóa 01679240915
3 NT Lê Chân Tiểu khu 4 Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa 02373624487