Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Nông Cống

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Học Lực cầu Quan, Trung Chính, Huyện Nông cống, Thanh Hóa 01654433779
2 NT Lam Sơn Số 670 Đường Lam Sơn,TT Nông Cống,H, Nông Cống,TH 0336488686
3 NT Huệ Hoàn Thôn 6, xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa 0915689528